Manual de escritura de la lengua shawi. Kanpunan nuntakasu, nishitakasu nitutawa'