Manual de escritura de la lengua yine. Wane wixa yonretlu yineru tokanu